Trender och vanligaste fallgroparna inom Partnering

Under det senaste decenniet har partnering som samarbetsform fått allt större utrymme inom byggbranschen. Partnering eller samverkan som det också kallas växer ständigt och upplevs av många som ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen. Vissa aktörer i branschen uppskattar att ca 40 procent av alla större och komplexa projekt genomförs med hjälp av partnering. Vad är då fördelarna, nackdelarna och trenderna?

Fokus på gemensamma mål

Tanken med partnering är att skapa en gemensam lag av byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra viktiga aktörer med samma mål och tydlig taktik. Erfarenhet visar att partnerskap som strukturerad samarbetsform levererar ett större långsiktigt värde, transparens och effektivitet. Fördelarna med partnerskap är många och en av dem är öppenhet i form av transparens i allt från inköp till ekonomisk redovisning. Synergieffekter kommer till nytta även när det gäller kostnadskontroll, kvalitet, kunskapsutbyte och teknisk utförande. Partnering påverkar även arbetsklimat på ett positivt sätt eftersom alla parter arbetar mot att lösa problem tillsammans och strävar för ett gemensamt resultat.

Läs mer: Framgångsrik ledning av komplexa projekt

Vanligaste fallgroparna inom partnering

En av de vanligaste fallgroparna inom partnering är att man saknar rätt verktyg för att kunna se helhetsbilden på projekt. Som en konsekvens av begränsade verktyg uppstår relativt ofta oklarhet om vad som pågår i projekt och vem som tar ansvar över olika arbetsuppgifter. Tid slösas på onödiga diskussioner och letande i mejlkorgen för att inte prata om viktiga dokument som lagras på olika platser.
Partnering innebär en större möjlighet att samla olika kompetenser på en och samma plats vilket kräver ett neutralt verktyg som möjliggör strukturerat samarbete mot gemensamma mål. Webforum stödjer partnering genom att erbjuda en neutral plattform där alla parter kan samarbeta och dokumentera arbete på ett strukturerat sätt.
En annan utmaning som uppstår i tidskrävande och komplexa projekt är personalomsättningen. Med ett samarbetsverktyg som Webforum lagras all information och dokument på samma plats vilket underlättar introducering av ny personal i projektet och utfört arbete.

Trender inom partnering

Mycket pekar på att byggsektorn är mitt uppe i en omstrukturering där samarbetssätt som partnering driver på utvecklingen. Tydliga tecken på förändring är nya upphandlingskrav och arbetsroller.
Byggprojekt är ofta komplexa och präglas av osäkerhet och det är en av anledningarna att partnering och samverkan blir allt vanligare. Partnering anses fortfarande som den mest agila metoden med syfte att effektivisera arbetsprocesser, jobba smartare, snabbare och billigare. Det möjliggör att man sparar både tid och pengar samtidigt som man får ett bättre slutresultat.
Partnering kräver transparens och full insyn i entreprenörens ekonomiska uppföljning. Genom att välja verktyg som klarar av komplexa projekt tidigt i planeringsprocessen och samla alla aktörer i samma plattform kan ständiga förbättringar intensifieras och antalet missförstånds minimeras. På så sätt kan alla parter få ett ökat fokus på helhetstänkande och det gemensamma projektets mål.

Läs mer: Så väljer du rätt projektverktyg för byggbranschen

Är du redo att effektivisera dina byggprojekt? Kontakta oss så hjälper vi dig att utvärdera dina möjligheter och ta ett första steg mot strukturerat samarbete.

Boka demo